Informacja dla członków SM Rodło w Opolu i mieszkańców osiedla

Rada Nadzorcza Opole 27.01.2022r.
Spółdzielni Mieszkaniowej
„RODŁO” w Opolu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „RODŁO” w Opolu zawiadamia członków spółdzielni, że podjęła Uchwałę nr 5/RN/2022 z dnia 26.01.2022 roku, w której zarekomendowała Zarządowi zwołanie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu we wrześniu 2022 roku, gdzie zostanie omówiona sytuacja związana ze zmianą w Zarządzie spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że w latach 2020 i 2021 Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane z uwagi na niechęć poprzedniego Zarządu do zwołania Walnego, zasłaniając się zaleceniami Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych o niezwoływaniu Walnego Zgromadzenia w czasie pandemii oraz treścią art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zgodnie z przedmiotowym przepisem Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.)
Informacja ta została zaprotokołowana na posiedzeniu Rady w dniu 23.06.2020, gdzie Rada poruszała temat zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że w końcu uzyskaliśmy dostęp i możliwość zamieszczania na stronie internetowej www.rodlo.com.pl Uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, które sukcesywnie będą zamieszczane i uzupełniane.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem jest w trakcie opracowywania grafiku dyżurów Zarządu tak by mieszkańcy mieli możliwość kontaktu z Zarządem godzinach rannych i popołudniowych. Prosimy także wszelkie zapytania, uwagi kierować na adres maila radanadzorcza@rodlo.com.pl i biuro@rodlo.com.pl, nic nie zostanie bez odpowiedzi.

Informujemy także, że Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą sprawdzają prawidłowość rozliczenia CO przez firmę ISTA za sezon 2020/2021 , jest to spowodowane otrzymaniem dwóch różnych rozliczeń z firmy ISTA. Prosimy także o sprawdzenie danych dotyczących liczby zużytych jednostek zawartych w rozliczeniu i protokole odczytu zużycia. Jeżeli występują rozbieżności to prosimy o przesłanie tych danych na maila biuro@rodlo.com.pl.


Rada Nadzorcza